Goed bestuur

De Vlaamse overheid surft mee op de recente golf van aandacht voor goed bestuur. De principes van goed bestuur voor S-Plus vzw worden omschreven in de Vlaamse Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds en zijn voor het decreet socio-cultureel volwassenwerk, waaronder S-Plus valt, van toepassing.

In het decreet en de memorie van toelichting staat dat

 • In ruil voor de toegekende middelen verwacht de overheid dat een sociaal-culturele organisatie zijn ‘governance’ -  hoe ze de middelen inzet om vanuit de missie, doelen en principes te komen tot effectieve praktijken -  helder kan verantwoorden.
 • De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur organiseert.
 • De organisatie expliciteert, vanuit haar missie en doelen, de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en bevoegdheidsverdeling.
 • Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrekt in strategische beslissingen.
 • De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie toepast, waar ze eventueel verder wil in groeien en welke initiatieven ze daartoe nam of zal nemen.

In de Code Cultural Governance worden 5 principes gehanteerd

 1. De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen en de missie van de organisatie. Ieder orgaan heeft eigen, duidelijk afgebakende taken.
 2. De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van checks and balances staat hierbij centraal.
 3. De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van hun werking en beslissingen.
 4. De samenstelling van de bestuursorganen zorgvuldig in functie van de doelen van de missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen.
 5. De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuursorganen rekening met de stakeholders.
   

Via de onderstaande links kan je alle documenten in het kader van goed bestuur raadplegen. 
De contactgegevens van S-Plus vind je hier.