Beleidsplan en voortgangsrapport

Het beleidsplan

Het beleidsplan werd opgemaakt door vrijwilligers en professionelen. Het proces werd
begeleid door een planningsteam.

In het planningsproces stond de inbreng van diverse regionale en lokale actoren centraal.
Op deze manier wil S-Plus voldoende draagkracht voor het plan verwerven. Naast de reguliere overlegmomenten met alle actoren werden ook interviews gevoerd en ronde tafelgesprekken georganiseerd. Daarnaast werd het planningsproces gestuurd door een grondige analyse van de informatie verzameld in onderzoeken en trendrapporten.

Op een klankbordgroep met regionale, provinciale, nationale medewerkers en vrijwilligers werden de grote lijnen van het plan besproken. Tenslotte werd er een meetplan en tijdslijn gemaakt voor de permanente opvolging. 

Het voortgangsrapport

Het decreet definieert het voortgangsrapport als een document dat een stand van zaken geeft over de uitvoering van het beleidsplan in het eerste en tweede jaar van de beleidsperiode en een vooruitblik biedt op de geplande uitvoering van het beleidsplan in het lopende jaar en de laatste twee jaar van de beleidsperiode.

S-Plus moest in het derde jaar van de beleidsperiode een rapport indienen. In dit document geeft S-Plus enerzijds aan hoe de doelstellingen uit het beleidsplan in de eerste twee jaar van de beleidsperiode vorm hebben gekregen en werpt ze een kritische blik op de werking van de voorbije twee jaren. Anderzijds geeft ze aan hoe ze in het lopende en de twee daaropvolgende jaren de verdere uitvoering van de plannen ziet.