Memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2024

Tegen het einde van dit decennium zal het aantal ouderen die 60 of meer zijn, globaal toenemen met 34 %. Voor Vlaanderen betekent dat 2,1 miljoen 60-plussers. Met andere woorden, ruim 30 % van de bevolking zal tegen 2030 ouder dan 60 jaar zijn. En ook de oudste groep ouderen groeit pijlsnel: tussen vandaag en 2030 stijgt het aantal 80-plussers met meer dan 20 %. 

Dat lang leven is een hele prestatie en komt mede door het succes van onze welvaartstaat. Onze samenleving staat dus aan de vooravond van een belangrijke omwenteling. Maar tenzij we onze visie op vergrijzing niet aanpassen en opnieuw vormgeven aan die uitdagingen, zullen we de voordelen en kansen van een kwaliteitsvol en volwaardig langer leven missen. Met kennis en levenservaringen op zak en de zin om zich betekenisvol in te zetten, zijn ouderen van onschatbare waarde. Een rijkdom waarop we als samenleving verder kunnen bouwen.

Doch, ondanks de talloze onschatbare kansen, stelt S-Plus vast dat de ongelijkheden zich gedurende het leven vergroten. Het wordt tijd om over te schakelen naar een levensloopbenadering. Zo niet zullen meer en meer ouderen uit de boot vallen en missen we de maatschappelijke kans om 

de diversiteit op oudere leeftijd te koesteren en te benutten. We worden allemaal ouder, maar leeftijdsdiscriminatie verhindert ons om het sociaal, cultureel en economisch potentieel aanwezig in onze Vlaamse samenleving maximaal te benutten. 

COVID-19 legde spijtig genoeg de vinger op de wonde en liet zien hoe het kan mislopen als onze mensenrechten op oudere leeftijd niet op gelijke wijze worden beschermd. Leeftijdsdiscriminatie moet met dezelfde ernst behandeld worden zoals alle andere vormen van discriminatie. Anders ontzeggen we ouderen de kans om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ja, dat vraagt om een breed, ambitieus en doordacht (ouderen)beleid. Dat beleid mist S-Plus vandaag. Als Vlaanderen inclusief wil zijn moet ze onder andere aandacht hebben voor het versterken van mensen, en oog hebben voor alle generaties in interactie en solidair met elkaar. De regie over het eigen leven moet centraal staan en dit op een actieve en kwaliteitsvolle manier. Samen met andere generaties. 

In dit memorandum zet S-Plus zijn belangrijkste speerpunten uiteen. In deel 1 doen we dit voor het Vlaams en federaal beleid. Onze Europese speerpunten vind je terug in deel 2.

Bijlage
Morandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2024

Lees ook: ons memorandum voor de lokale verkiezingen van 2024, klik hier.