Verhoging van de minimumpensioenen maar toch een lager netto-pensioen?

Verschillende leden contacteerden ons met de vraag waarom hun pensioen in januari 2021 plots lager lag dan voordien. Wij zochten voor jullie uit wat er precies aan de hand is en hoe dit komt.

Wat is er gebeurd?

Vorig jaar werd er beslist door de regering om de minimumpensioenen voor werknemers en zelfstandigen en de IGO (Inkomensgarantie Voor Ouderen) te verhogen.

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan wordt vanaf 1 januari 2021 stelselmatig opgetrokken naar een nettobedrag van 1500 euro per maand (of een bedrag dat overeenkomt met de bewezen jaren tussen 30 en 45 jaren) in 2024.

Vele gepensioneerden hebben nu gemerkt dat hun maandelijks pensioen op 1 januari 2021 gedaald is met 1 tot 5 euro en stellen zich hier vragen bij. Wat met de beloofde verhoging?

Wat heeft er zich voorgedaan?

Heel veel gepensioneerden vonden dat er maandelijks te weinig bedrijfsvoorheffing (belasting) werd ingehouden op hun pensioen, waardoor ze op het einde van de rit, in hun afrekening van de personenbelasting, teveel in één keer moesten bijbetalen.

De FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën heeft daarom de beslissing genomen om de berekening van de bedrijfsvoorheffing (belasting) aan te passen, echter zonder de administratie van de dienst pensioenen op de hoogte te brengen.  Omdat de administratie niet op de hoogte was, werd ook geen enkele gepensioneerde verwittigd van deze ingreep. Het gevolg is dat heel wat gepensioneerden in de war zijn: er worden hogere pensioenen beloofd, en toch ligt de pensioenuitkering lager?

DE FOD Financiën ziet dit als volgt

De verhoging van de bedrijfsvoorheffing (belasting) is een voorschot op de personenbelasting die de pensioendienst op haar beurt doorstort aan de dienst Financiën. 

Wanneer er meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op je pensioen (zoals vanaf januari 2021 het geval is):

  • Krijg je iets minder nettopensioen;
    maar
  • moet je minder of niet bijbetalen voor je personenbelasting. Indien er een teruggave is in het voordeel van de gepensioneerde, ligt die hoger.

Wanneer er minder bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op je pensioen (wat in 2020 het geval was):

  • krijg je iets meer nettopensioen;
    maar
  • moet je meer bijbetalen voor je personenbelasting.

De totale som belastingen die je op je pensioen betaalt per jaar, verandert dus niet!

Dankzij deze ingreep zal de bedrijfsvoorheffing in 2021 stijgen zodat je in 2022 minder of niet moet bijbetalen bij de eindafrekening van je personenbelasting. Met andere woorden, je zal in 2021 iets minder pensioen per maand ontvangen maar de belastingen op je pensioen op jaarbasis blijven hetzelfde. Deze ingreep is dus louter een technische correctie.

De beloofde stijging van de minimumpensioenen is dus wel degelijk gebeurd zoals gepland.  De beslissing om de laagste pensioenen te verhogen staat hier zeker niet ter discussie.

Moet je zelf iets doen?

Neen, de pensioendienst is verplicht om automatisch de juiste inhouding van de bedrijfsvoorheffing toe te passen.

Voor verdere info hierover kan je steeds terecht op de dienst pensioenen van S-Plus of op het gratis nummer 1765 van de Federale Pensioendienst.

Dit is een artikel uit S-Plus Mag april 2021.