Vanaf januari 2019 nieuwe regels voor de berekening van het rustpensioen

Je bent volledig werkloos, met brugpensioen, pseudobrugpensioen of je ontvangt een uitkering in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), en je nadert de pensioenleeftijd of je bent ouder dan 60 jaar. Dan is dit bericht belangrijk voor jou.

Vanaf januari 2019 gelden er nieuwe regels voor de berekening van het rustpensioen voor werknemers. Deze nieuwe regels zijn nadelig wanneer je al een volledige beroepsloopbaan bewijst en je één van de hierboven genoemde uitkeringen ontvangt.
Je bewijst een volledige beroepsloopbaan wanneer je loopbaan ten minste 14 040 voltijds equivalente dagen telt. Dat komt overeen met 45 volledige jaren.
Is dit het geval, dan komen je dagen van volledige werkloosheid, (pseudo)brugpensioen en SWT na deze 14 040ste dag helemaal niet meer in aanmerking voor je pensioen. Je krijgt er dus geen pensioen meer voor, en deze dagen worden ook niet meer gebruikt om slechtere perioden in je loopbaan te vervangen. 

Kortom: na je 14 040ste dag bestaan deze dagen niet meer voor je pensioen.

Wat zijn de gevolgen voor jouw pensioen?

Het gevolg hiervan is dat je pensioen geen cent verhoogt door na je 14 040ste dag nog langer volledig werkloos te blijven of een uitkering als (pseudo)bruggepensioneerde of als SWT-er te ontvangen.

Uitzonderingen

De nieuwe reglementering voorziet 2 overgangsmaatregelen.
1) Bereikte je al een volledige beroepsloopbaan van 14 040 voltijds equivalente dagen vóór 1 september 2017, dan is deze nieuwe reglementering op jou niet van toepassing.
2) Heb je een volledige beroepsloopbaan vanaf 1 september 2017, maar ben je nog geen 60 jaar, dan verandert er niets voor de dagen na je 14 040ste dag, tot je voldoet aan de voorwaarde voor vervroegde pensionering: in de regel 60 jaar. De dagen na het bereiken van deze leeftijd vallen wel onder de nieuwe reglementering en komen dus niet meer in aanmerking voor je pensioen.

Wat kan je doen?

Ben je jonger dan 60 jaar, dan heb je weinig mogelijkheden omdat je nog niet met pensioen kan gaan.
Ben je 60 jaar of ouder dan kan je overwegen om met pensioen te gaan, ook als (pseudo) bruggepensioneerde of SWT-er.
Inderdaad, vanaf de inwerkingtreding van deze nieuwe reglementering, op 1 januari 2019, hebben ook bruggepensioneerden en SWT-ers de mogelijkheid om het pensioen vóór de 65ste verjaardag te laten ingaan. Je hoeft dus niet meer te wachten tot je de officiële pensioenleeftijd bereikt.

Mypension

Wil je nagaan of je pensioen voordeliger is dan je uitkering, dan kan je Mypension raadplegen. Maar, hou wel rekening met volgende beperkingen:
1) Op dit ogenblik (begin mei) is Mypension nog niet aangepast aan de nieuwe reglementering. Deze nieuwe reglementering heeft niet alleen invloed op je pensioenbedrag, maar ook op je vroegst mogelijke pensioendatum indien je bruggepensioneerde of SWT-er bent. Zodra de aanpassing is doorgevoerd, zal de pensioenkas dit melden.
2) Het pensioenbedrag dat Mypension weergeeft, is niet altijd het bedrag dat je zal ontvangen. Heeft je huwelijkspartner geen inkomen of slechts een beperkt inkomen uit arbeid, dan heb je waarschijnlijk recht op een gezinspensioen. Dat gezinspensioen is bruto 25 % hoger dan het brutobedrag dat je in Mypension terugvindt.

Andere maatregelen

De regering Michel beperkte niet alleen het aantal dagen volledige werkloosheid, (pseudo) brugpensioen of SWT die eventueel voor je pensioen in aanmerking komen. Maar ze nam ook maatregelen om de pensioenopbrengst voor deze inactiviteitsperioden, die toch nog meetellen voor je pensioen, te verminderen.
Er wordt mogelijk dus niet alleen een (klein) gedeelte van je loopbaan geschrapt, maar wat niet geschrapt wordt, levert mogelijk ook nog minder pensioen op.

Opgelet

Deze nieuwe reglementering is enkel van toepassing indien je een uitkering ontvangt als volledig werkloze, (pseudo)bruggepensioneerde of SWT-er. Ontvang je een andere uitkering (landingsbaan, tijdskrediet, onvolledige werkloosheid, ziekte, invaliditeit, …) dan blijven de huidige berekeningsregels van toepassing.

Nood aan informatie?

Is het niet allemaal duidelijk? Ben je niet zeker of deze nieuwe reglementering ook op jou van toepassing is? Wil je weten of het voor jou beter is om toch vervroegd met pensioen te gaan? Of, wil je gewoon algemene informatie over je (toekomstig) pensioen? Dan kan je altijd contact opnemen met de pensioendienst van je ziekenfonds. 


Felix Van Cakenberghe
Juli 2018