Supplement pensioen voor mijnwerkers

Hoger pensioensupplement voor ondergrondse mijnwerkers vanaf 2011

Personen die minimum 25 jaar als ondergronds mijnwerker gewerkt hebben of van wie hun loopbaan gelijkgesteld is met deze duur, kunnen een pensioensupplement krijgen voor maximum 5 bijkomende jaren (om aan te vullen tot de loopbaanbreuk 30/30). 

Tot nu werd het pensioensupplement berekend op basis van een forfaitair loon.
Voortaan zal het berekend worden op basis van het loon van het voorlaatste volledig jaar dat ze in de mijn werkten.

Wie had bij pensionering recht op het pensioensupplement als mijnwerker?

Uw pensioen als mijnwerker kan verhoogd worden met een supplement als u ten minste 25 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker bewijst. U moet deze voorwaarde vervullen:

 • op de oorspronkelijke ingangsdatum van uw pensioen, als u geboren bent voor 01/01/1957;
 • op de oorspronkelijke ingangsdatum van uw pensioen als u geboren bent vanaf 01/01/1957 en dat uw pensioen voor 01/01/2013 ingegaan is;
 • ten laatste op 31/12/2011 als u geboren bent vanaf 01/01/1957 en dat uw pensioen vanaf 01/01/2013 ingegaan is.

Het bedrag van het toegekende supplement komt overeen met het verschil tussen:

 • het bedrag van een fictief pensioen, het zogenaamde referentiepensioen
 • en het totaalbedrag van alle wettelijke rustpensioenen die u ontvangt.

Het referentiepensioen is gelijk aan het pensioenbedrag berekend op basis van het forfaitair loon als ondergronds mijnwerker vóór 1955 en dat u ontvangen zou hebben als u gedurende 30 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk als ondergronds mijnwerker had gewerkt.

Voor de wettelijke rustpensioenen houden we geen rekening met de pensioenen die ten laste zijn van stelsels die onder de Europese Verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vallen.

U krijgt het supplement uitsluitend als u alle pensioenen hebt aangevraagd waarop u recht hebt.

Ik heb minimum 25 jaar als ondergronds mijnwerker gewerkt of mijn loopbaan is gelijkgesteld met deze duur. Moet ik mijn dossier laten onderzoeken?

Het onderzoek van uw dossier is enkel nuttig als:

 • uw rustpensioen voor het eerst ingegaan is na 1990;
 • uw overlevingspensioen gebaseerd is op een rustpensioen dat ingegaan is na 1990;
 • uw overlevingspensioen niet gebaseerd is op een ingegaan rustpensioen én uw overlevingspensioen ingegaan is na 1990.

En u voldoet aan 2 bijkomende voorwaarden: 

 • u bewijst 25 jaar, maar minder dan 30 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker.
 • Bij pensionering kreeg u officieel het pensioensupplement toegekend. U kan dit terugvinden op de pensioenbeslissing die u destijds is bezorgd door de Federale Pensioendienst.  Indien u niet meer beschikt over deze beslissing, moet u een duplicaat van deze beslissing aanvragen aan de Federale Pensioendienst. 

Het heeft geen nut dat u de herziening vraagt van:

 • een rustpensioen voor een persoon die vóór 1 januari 2011 overleden is.
 • een overlevingspensioen van een persoon die vóór 1 januari 2011 overleden is.

Heb ik recht op het supplement van mijn overleden huwelijkspartner?

Als langstlevende huwelijkspartner van een ondergronds mijnwerker kunt u het supplement van uw overleden huwelijkspartner krijgen als hij hier recht op had of dit supplement al ontving. (zie hieronder uitgewerkte situaties)

Praktische uitwerking van de nieuwe situatie en de te nemen stappen 

Overzicht van de mogelijke situaties opgesomd door Federale Pensioendienst

Situatie 1: Ik heb recht op een rustpensioen of overlevingspensioen en leefde nog op 29 juni 2020.

Wij herzien uw recht op een rustpensioen automatisch. U moet zelf geen aanvraag indienen.
Bij leven ontvangt u de achterstallen als rechthebbende.
Mocht u intussen overlijden: We betalen de achterstallen automatisch uit aan uw huwelijkspartner met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.
Leefde u niet samen met uw huwelijkspartner, dan betalen we de achterstallen uit in de volgende volgorde:

 1. aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 2. aan iedere persoon met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 3. aan de persoon die in de verplegingskosten tussengekomen is;
 4. aan de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft.

We betalen automatisch uit aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.
De andere rechthebbenden die de achterstallen willen ontvangen, moeten wel een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst met het formulier 'Model 83'.
Deze andere rechthebbenden moeten hun aanvraag indienen binnen de 6 maanden vanaf:

 • de dag van uw overlijden;
 • of de dag waarop we de beslissing versturen als de beslissing na het overlijden verstuurd werd.

(art. 72, 3e lid van het KB van 21 december 1967)

Situatie 2: U bent de huwelijkspartner van een ondergrondse mijnwerker die recht had op een rustpensioen en overleed vóór 29 juni 2020 én u ontving op 29 juni 2020 een overlevingspensioen op basis van het rustpensioen van uw overleden huwelijkspartner.

Wij herzien het rustpensioen automatisch (samen met het overlevingspensioen dat u ontvangt). U moet zelf geen aanvraag indienen. Bij leven ontvangt u de achterstallen.
Mocht u intussen overlijden:  We betalen de achterstallen uit in de volgende volgorde:

 1. aan de kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 2. aan iedere persoon met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 3. aan de persoon die in de verplegingskosten tussengekomen is;
 4. aan de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft.

We betalen automatisch uit aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.
De andere rechthebbenden die de achterstallen willen ontvangen, moeten wel een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst met het formulier 'Model 83'.
Deze andere rechthebbenden moeten hun aanvraag indienen binnen de 6 maanden vanaf:

 • de dag van uw overlijden
 • of de dag waarop we de beslissing versturen als de beslissing na het overlijden verstuurd werd.

(art. 72, 3e lid van het KB van 21 december 1967)

Situatie 3: De ondergrondse mijnwerker had recht op een rustpensioen en overleed vóór 29 juni 2020 én er was op 29 juni 2020 geen huwelijkspartner die een overlevingspensioen op basis van het rustpensioen van de overleden mijnwerker ontving.

De rechthebbenden moeten een aanvraag indienen.

We betalen de achterstallen in de volgende volgorde uit aan:

 1. de huwelijkspartner met wie de mijnwerker die recht had op het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden, maar die geen overlevingspensioen ontvangt;
 2. de kinderen met wie de mijnwerker die recht had op het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden;
 3. iedere persoon met wie de mijnwerker die recht had het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden. 

Hebt u recht op de achterstallen? U moet uw aanvraag ten laatste op 29 juni 2021 indienen bij de Federale Pensioendienst (u hebt 12 maanden vanaf 29 juni 2020 om uw aanvraag in te dienen - artikel 5, 2e lid van de wet van 15 juni 2020). U moet hiervoor het formulier 'Model 83' gebruiken. 
Hebt u enkel de verplegingskosten of de begrafeniskosten betaald?  Het heeft geen zin om een aanvraag in te dienen.

Situatie 4: De huwelijkspartner van de overleden mijnwerker had recht op een overlevingspensioen en overleed vóór 29 juni 2020.

De rechthebbenden moeten een aanvraag indienen.

We betalen de achterstallen in de volgende volgorde uit aan:

 1. de huwelijkspartner met wie de mijnwerker die recht had op het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden, maar die geen overlevingspensioen ontvangt;
 2. de kinderen met wie de mijnwerker die recht had op het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden;
 3. iedere persoon met wie de mijnwerker die recht had het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden. 

Hebt u recht op de achterstallen? U moet uw aanvraag ten laatste op 29 juni 2021 indienen bij de Federale Pensioendienst (u hebt 12 maanden vanaf 29 juni 2020 om uw aanvraag in te dienen - artikel 5, 2e lid van de wet van 15 juni 2020). U moet hiervoor het formulier 'Model 83' gebruiken. 
Hebt u enkel de verplegingskosten of de begrafeniskosten betaald? Het heeft geen zin om een aanvraag in te dienen.

Opmerking Pensioendienst : “De Federale Pensioendienst bekijkt momenteel hoe ze dit het meest praktisch kunnen aanpakken. Ze vragen de betrokken mijnwerkers of nabestaanden van een overleden mijnwerker om geduldig te zijn: ze krijgen waar ze recht op hebben.”
Dit overzicht is opgemaakt onder voorbehoud en op moment van publicatie in het BS.