Op welke dag wordt je pensioen uitbetaald?

Natuurlijk weten we allemaal graag wanneer we de volgende uitbetaling van ons inkomen mogen verwachten.  Het maakt hierbij niet uit of het over ons loon, onze ziekte-uitkering, onze werkloosheidsuitkering, …, of over ons pensioen gaat. 
Voor de ene is het gewoon interessant om te weten.  Voor anderen is het een noodzaak om te weten wanneer de rekeningen kunnen worden betaald.

Net zoals werkenden niet allemaal op dezelfde dag hun loon of wedde ontvangen, ontvangen niet alle gepensioneerden op dezelfde dag hun pensioen.  Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de betaaldatum van je pensioen.

Betaalinstelling

De kans is zeer groot dat de Federale Pensioendienst (FPD) je pensioen uitbetaalt.  Dit is sowieso het geval als je een pensioen ontvangt als werknemer en/of als zelfstandige.
Ook wanneer je een loopbaan als vast benoemde ambtenaren achter de rug hebt, betaalt waarschijnlijk de FPD je pensioen uit.  Gebeurt dit door een andere instelling (bvb. Ethias), dan gelden er andere regels en is onderstaande informatie niet op jouw pensioen van toepassing.

Eén betaling

Vóór 2019 werden de ambtenarenpensioenen en de pensioenen van de werknemers en zelfstandigen op een verschillende datum uitbetaald.
Het ambtenarenpensioen, dat als een uitgesteld loon geldt, volgende hierbij het regime van de weddebetaling: ofwel betaling op de 1e werkdag van de lopende maand, ofwel betaling op de 1e werkdag van de volgende maand.

Bouwde je een loopbaan in de privaat (werknemer of zelfstandige) op en bewees je daarnaast ook een loopbaan als vast benoemde ambtenaar, dan betaalde de FPD je pensioen via twee verschillende betalingen op twee verschillende dagen.

Vanaf januari 2019 bundelt de FPD alle pensioenen per gepensioneerde in één betaling per maand.  Je pensioen als ambtenaar en dit als werknemer en/of zelfstandige ontvang je sindsdien op dezelfde dag met dezelfde betaling.

Verschillende betaaldata

De FPD betaalt iedere maand een pensioen uit aan meer dan 2 miljoen gepensioneerden.  Zelfs voor een grote instelling als de FPD betekent dit een enorm aantal en worden de betaling gespreid over 4 verschillende betaalmomenten:

  • op de 1e werkdag van de maand;
  • rond de 6e van de maand;
  • rond de 14e van de maand;
  • rond de 24e van de maand.

Bij de eerste betaling van je pensioen meldt de FPD je tot welke periode de betaling van jouw pensioen behoort. 
Normaal verandert deze datum niet meer.  Gebeurt dit om één of andere reden toch, dan ontvang je hierover terug een bericht van de pensioenkas.

Ging je na 2018 met pensioen, dan ontvang je dit in principe rond de 24e van de lopende maand.  Ontvang je ambtenarenpensioen, en werd je wedde in het begin van de lopende maand uitbetaald, dan gebeurt de betaling van je pensioen tijdens de eerste betaalperioden.

Opgelet: we hebben het steeds over de betaaldatum en niet over het tijdstip waarop het pensioen op je bankrekening staat.   Tussen de betaling van je pensioen door de pensioenkas en de beschikbaarheid op je bankrekening verloopt er enige tijd.  Deze tijd is verschillend van bank tot bank, en behoort dus niet tot de verantwoordelijkheid van de pensioenkas.

Betaling per postassignatie

Verkies je om één of andere reden je pensioen te laten uitbetalen per postcheque, dan gelden er andere betaaldata, eveneens verdeeld over 4 verschillende perioden per maand.

Ook in dit geval staat de pensioenkas enkel in voor de uitgifte van de postcheque.  De postbode heeft een aantal werkdagen de tijd om deze aan jou te bezorgen.

Betalingen in het buitenland

Woon je in het buitenland, dan gelden er weer 4 andere betaaldata wanneer je je pensioen op een buitenlandse rekening laat storten of via een internationaal betaalmiddel laat uitbetalen.  Afhankelijk van de betaalwijze, afhankelijk van het land, afhankelijk van de bankinstelling, verloopt er een kortere of lagere termijn vooraleer je het geld op je rekening of thuis ontvangt.

Laat je je pensioen uitbetalen op een Belgische bankrekening, dan gelden dezelfde perioden zoals deze van toepassing zijn mocht je in België wonen.

Opvolgen van je betaaldatum

Op de website van de Federale Pensioendienst vind je alle verschillende data terug voor de betalingen van het lopende kalenderjaar.  Door in de zoekfunctie van de website te zoeken op “betaling van uw pensioen” bekom je alle algemene informatie.

In je digitaal pensioendossier in www.mypension.be vind je heel wat praktische informatie terug over de betalingen van je persoonlijk pensioen.

Zo kan je er:

  • je rekeningnummer doorgeven waarop je je pensioen wil laten storten, of je eerder doorgegeven rekeningnummer wijzigen;
  • je pensioenbetalingen uit het verleden raadplegen waarbij je niet alleen informatie krijgt over wanneer de FPD je pensioen betaalde, maar ook over de details (bedrag, samenstellingen, en inhoudingen) per betaling;
  • nagaan op welke dag je volgende pensioen wordt betaald.  Deze datum wordt 10 dagen vooraf weergegeven.

Tot slot kan je ook telefonisch een aantal gegevens met betrekking tot je pensioenbetaling opvragen bij de FPD.  Hiervoor gebruik je het gratis telefoonnummer 1765.
Omwille van de privacy stelt de medewerker van de pensioenkas je een aantal vragen, om na te gaan of het wel degelijk over jouw pensioen gaat.  Bepaalde informatie wordt om veiligheidsredenen daarom ook niet via telefoon meegedeeld.  Je ontvangt deze informatie dan per brief.

Felix Van Cakenberghe
augustus 2020