Mypension: goed of fout?

Mypension is de digitale toegangspoort tot je pensioen. Met je identiteitskaart en je pincode vind je er heel wat gegevens terug in verband met je pensioen. Je ontdekt de vroegst mogelijke ingangsdatum van je pensioen. Je vindt er ook terug hoeveel pensioen je waarschijnlijk ontvangt. Maar, is deze informatie altijd correct en mag je er blindelings op vertrouwen?
 

Vroegst mogelijke ingangsdatum

Je vroegst mogelijke ingangsdatum is onder meer afhankelijk van je beroepsloopbaan. Werkte je altijd in België en was je altijd werknemer of zelfstandige, dan zijn de beschikbare gegevens van je loopbaan waarschijnlijk correct. Je kan deze informatie trouwens zelf controleren.
Maar, soms zijn de loopbaangegevens onvolledig of niet helemaal correct. Volgende situaties komen regelmatig voor en kunnen de ingangsdatum van je pensioen beïnvloeden:
• loopbaan buitenland (bijvoorbeeld in een ander EU-land) is niet opgenomen
• periode legerdienst ontbreekt
• niet alle loopbaanjaren zijn weergegeven
• loopbaan als ambtenaar is niet gekend
• loopbaan contractuele ambtenaar staat vermeld als werknemer terwijl deze als ambtenaar moet tellen (of omgekeerd)
• een korte periode waarin je thuis bleef om je kind (jonger dan 6 jaar) op te voeden is niet opgenomen
• …
In deze situaties kan je pensioen misschien toch vroeger ingaan dan Mypension aangeeft. In meer uitzonderlijke situaties kan je pensioen pas later ingaan dan weergegeven. Werk je nog, zorg er dan voor dat je absoluut zeker bent van de ingangsdatum van je pensioen vooraleer je je job opzegt.

Weergegeven pensioenbedrag

Jouw pensioenbedrag wordt berekend op basis van de loopbaan die je bewijst bij aanvang van je pensioen. Is je loopbaan en de ingangsdatum van je pensioen niet correct weergegeven, dan is dus ook je pensioenbedrag foutief.

Bruto
Zelfs al beschikt de pensioenkas over correcte loopbaangegevens, dan nog kan het weergegeven brutopensioenbedrag foutief zijn.
Dit is het geval wanneer je recht hebt op een gezinspensioen. Mypension geeft enkel het pensioenbedrag als alleenstaande. Heb je recht op een gezinspensioen, dan is je bruto pensioenbedrag 25 % hoger dan het bedrag dat Mypension weergeeft. Opgelet: het pensioenstelsel van de ambtenaren kent geen gezinspensioen.

Netto
De kans dat het nettobedrag op Mypension niet juist is, is groter. Er wordt geen rekening gehouden met:
• invaliditeit voor jou of je huwelijkspartner
• kinderen of 65-plussers (bijvoorbeeld een ouder) ten laste
• een groepsverzekering of aanvullend pensioen dat (in het verleden) werd uitbetaald
• …

Heb je twijfels over jouw gegevens in Mypension, of heb je er vragen over? Neem dan contact op met de pensioendeskundige van je ziekenfonds.


Felix Van Cakenberghe
april 2018