Memorandum verkiezingen 2024

In 2024 moeten we allemaal weer naar de stembus. S-Plus wenst voor de volgende beleidsperiode een beleid dat oog heeft voor de belangen en noden van ouderen en waar deze groeiende, diverse groep de beleidslijnen mee kan bepalen.

We willen onze S-Plussers daarom bevragen over 12 verschillende thema’s die hen aanbelangen op verschillende beleidsniveaus. We verwerken deze resultaten in een memorandum. Leden werden voor het eerst bevraagd op de nieuwjaarsconcerten van S-Plus 17, 18 en 19 januari. Hierbij konden we al 225 mensen bereiken.

Voorbeeldaanbevelingen bij de verschillende thema’s

Armoede

 • Werk duurzame oplossingen uit om energiearmoede in te perken. 
 • Pak armoede bij ouderen structureel aan.
 • Maak werk van een rechtvaardig lokaal fiscaal beleid.
 • Voer een lokale armoedetoets in.
 • Voer een kaderrichtlijn in rond adequate minimuminkomens.

Geestelijke gezondheid

 • Bevorder de geestelijke gezondheid bij ouderen door hun veerkracht te versterken en risicofactoren aan te pakken.
 • Breid de bestaande netwerken geestelijke gezondheidszorg uit naar ouderen toe.
 • Bepaal een langetermijnvisie en formuleer een actieplan met betrekking tot laagdrempelige, kwalitatieve en betaalbare geestelijke gezondheidszorg voor ouderen.

Leefomgeving

 • Faciliteer door middel van een aangename leefomgeving ontmoetingskansen in de buurt.
 • De gemeente stimuleert beweegvriendelijkheid bij ouderen door aanpassingen in de leefomgeving.

Mobiliteit

 • Verbeter voetgangers- en fietsbeleid.
 • Voer een doelgericht lokaal mobiliteitsbeleid (garandeer bereikbaarheid).
 • Zorg voor eenvormigheid van tarieven over de regio’s heen, in het bijzonder voor het vervoer op maat.
 • Versterk het aanbod van openbaar vervoer naar belangrijke attractiepolen in de daluren en het weekend.

Pensioenen

 • Trek ook de loonplafonds in de pensioenberekening op, zodat alle inkomensgroepen kunnen rekenen op een degelijke vervangingsratio.
 • Versterk de pensioenen in de eerste pijler, zonder afbreuk te doen aan de aanvullende systemen.
 • Koppel de pensioenen automatisch en structureel aan de welvaart.

Verenigen en verbinden

 • Erken, waardeer, ondersteun en investeer in de brede werking van sociaal-culturele verenigingen van en voor ouderen.
 • Stimuleer vernieuwende activiteiten van verenigingen, workshops, cursussen en voorstellingen op maat en organiseer regelmatig overleg.
 • Werk de drempels weg die ouderen ervaren om te kunnen participeren aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.
 • Stimuleer intergenerationele en interculturele uitwisseling.

Digitalisering

 • Blijf informatie die cruciaal is voor de persoonlijke situatie en rechten via niet-digitale kanalen aanbieden.
 • Waak erover dat niet-digitale dienstverlening betaalbaar blijft en niet tot sociale uitsluiting leidt.
 • Investeer in openbare computerruimtes voor ouderen.

Wonen

 • Ondersteun een kwalitatieve en  betaalbare woonmarkt.
 • Verstreng de controles op de dagprijzen in woonzorgcentra.
 • Leg strenge normen op rond duurzaamheid, bestuurlijke en financiële transparantie voor gesubsidieerde initiatiefnemers in de (woon)zorg om de rechten van gebruikers te beschermen.

Zorg & gezondheid

 • Garandeer een sterk lokaal zorgbeleid voor ouderen.
 • Laat het budget voor thuiszorg en residentiële ouderenzorg meegroeien in functie van de noden en garandeer een voldoende groot, kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk aanbod.
 • Maak werk van een Vlaamse Sociale Bescherming die de zorgkost volledig dekt.
 • Verplicht zorgaanbieders, voorzieningen en ziekenhuize tot transparantie over hun aanbod, kostprijzen en leesbare facturen.

Mantelzorg

 • Maak werk van een sterk lokaal mantelzorgbeleid.
 • Kwalitatieve en betaalbare reguliere ondersteuning moeten voor elke mantelzorger onafhankelijk van woonplaats beschikbaar en toegankelijk zijn.
 • Flexibiliseer het tijdskrediet met zorgmotief en palliatief verlof - met inbegrip van het statuut van de zelfstandige mantelzorger.
 • Zorg voor een garantie op de automatische toekenning van rechten.

Politieke participatie

 • Zet in op een representatief parlement, door ook ouderen een verkiesbare plaats toe te kennen.
 • Betrek ouderen bij het beleid, zowel via overleg vooraf als via concrete adviesvragen aan de Vlaamse Ouderenraad, de Federale Adviesraad voor Ouderen en AGE Platform Europe.
 • Veranker en continueer de Vlaamse ondersteuning ten aanzien van de lokale beleidsparticipatie van ouderen.

Internationaal beleid

 • Bouw mee aan een internationaal verdrag om de mensenrechten en sociale positie van ouderen wereldwijd te versterken.
 • Plaats sociale inclusie, vergrijzing, groei, ecologie en werk centraal in de langetermijnstrategie van de EU.
 • Geef een nieuwe impuls aan het denkwerk rond Europese referentiebudgetten.

Vragen of opmerkingen?
Aarzel niet om contact met ons te nemen via kwaliteit@s-plusvzw.be

Lees ook
Memorandum 2018: 11 gezichten voor je gemeente
Memorandum verkiezingen 2019