De pensioenbonus

Om mensen die langer werken te belonen, zal de pensioenbonus (opnieuw) ingevoerd worden. Zodra je voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, begin je de pensioenbonus op te bouwen.

Deze regeling wordt ingevoerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Wat is de pensioenbonus?

De pensioenbonus is een voordeel dat je krijgt bovenop je rustpensioen als je je beroepsactiviteit voortzet na je vroegst mogelijke pensioendatum. De pensioenbonus werd geschrapt op 1 januari 2015. Je kan de bonus wel nog krijgen als je al begonnen bent met hem op te bouwen voor de loopbaanjaren vóór 2015.
Het bedrag van de pensioenbonus verschilt naargelang het stelsel waarin je gewerkt hebt.

De Pensioendienst betaalt de pensioenbonus samen met je rustpensioen uit in één bedrag. Je krijgt de pensioenbonus enkel als:

 • je effectief met pensioen gaat
  en
 • de Pensioendienst je pensioen uitbetaalt.

De pensioenbonus is onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale bijdragen als je rustpensioen en wordt op hetzelfde moment geïndexeerd.
Als je pensioen geschorst wordt, dan wordt je pensioenbonus ook geschorst. De Pensioendienst kan je pensioen schorsen omdat:

 • je huwelijkspartner een gunstiger gezinspensioen ontvangt;
  of
 • je een niet-toegelaten activiteit uitoefent.

Specifieke invloed op de ambtenarenpensioenen

 • Samengeteld mogen je pensioenbonus en je rustpensioen als ambtenaar niet meer bedragen dan 90 % van het referentieloon waarop je pensioen gebaseerd is. Zonder pensioenbonus is je rustpensioen beperkt tot 75 % van het referentieloon.
 • Je pensioen (met inbegrip van de pensioenbonus) is ook beperkt tot het absolute maximum van 81 622,85 euro bruto per jaar.

De pensioenbonus is een persoonlijk voordeel. Hij is dus niet overdraagbaar of verdeelbaar. Dat betekent dat je:

 • Als langstlevende huwelijkspartner geen aanspraak kunt maken op de pensioenbonus van je overleden huwelijkspartner;
 • Als uit de echt gescheiden of feitelijk gescheiden huwelijkspartner geen aanspraak kunt maken op een deel van de pensioenbonus van je (ex-) huwelijkspartner.

De pensioenbonus is echter wel overdraagbaar aan de langstlevende huwelijkspartner als zijn of haar overlevingspensioen berekend is op basis van een rustpensioen voor werknemers met een pensioenbonus die ingegaan is vóór 2014.

Berekening van de pensioenbonus voor werknemers

Voor de toekenning en de berekening van je pensioenbonus maakt de pensioendienst een onderscheid tussen 2 perioden waarin je je beroepsactiviteit kon voortzetten:

 • van 01/01/2006 tot 31/12/2013;
 • vanaf 01/01/2014.

De toekennings- en berekeningsvoorwaarden verschillen voor beide perioden.

Als je een pensioenbonus opgebouwd hebt in beide perioden, dan wordt de pensioenbonus voor elke periode berekend en worden beide pensioenbonussen bij elkaar opgeteld om de totale pensioenbonus te verkrijgen.

Je hebt recht op een pensioenbonus:

 • Voor de loopbaanjaren vanaf 01/01/2014, als je vóór 01/12/2014:
 • Voor de loopbaanjaren tussen 01/01/2006 en 31/12/2013:
  • vanaf het jaar waarin je de leeftijd van 62 jaar bereikt hebt;
   of
  • vanaf het jaar waarin je een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren bewijst.

Welke dagen geven recht op de pensioenbonus?

 • Voor de loopbaanjaren vanaf 01/01/2014

Elke dag van effectieve tewerkstelling in de referentieperiode geeft recht op de pensioenbonus. De pensioenbonus wordt niet toegekend voor gelijkgestelde dagen.

Als je deeltijds gewerkt hebt, worden je dagen omgezet in voltijdse dagen.
De referentieperiode:

 • begint 1 jaar na je vroegst mogelijke pensioendatum of, indien je geen recht hebt op een vervroegd pensioen, vanaf het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
 • eindigt wanneer je rustpensioen effectief ingaat.

De referentieperiode kan ingaan vóór 01/01/2014, maar enkel de dagen gepresteerd vanaf 2014 geven recht op dit type pensioenbonus. Voor de dagen gelegen vóór 2014 heb je mogelijk recht op een pensioenbonus als de voorwaarden voor de periode tussen 01/01/2006 en 31/12/2013 vervuld worden.

 • Voor de loopbaanjaren tussen 01/01/2006 en 31/12/2013

De pensioenbonus wordt toegekend voor elke effectief gewerkte dag en voor elke gelijkgestelde dag (met een maximum van 30 gelijkgestelde dagen per kalenderjaar) tijdens de referentieperiode.

Als je deeltijds gewerkt hebt, worden je dagen omgezet in voltijdse dagen.

De referentieperiode:

 • begint op 1 januari van het jaar waarin je 62 jaar werd of het jaar van je 44e loopbaanjaar;
 • eindigt wanneer je rustpensioen effectief ingaat en, uiterlijk, wanneer je 65 jaar werd.
   

Welke dagen geven geen recht op de pensioenbonus?

 • Voor de loopbaanjaren vanaf 01/01/2014:
  • de gelijkgestelde dagen;
  • de dagen als grens- of seizoenswerknemer;
  • de dagen ten laste van een buitenlands stelstel;
  • de gewerkte arbeidsdagen na de ingangsdatum van uw pensioen in het kader van de toegelaten arbeid.
    
 • Voor de loopbaanjaren tussen 01/01/2006 en 31/12/2013:
  • de gelijkgestelde dagen na de 30e gelijkgestelde dag per kalenderjaar;
  • de dagen als grens- of seizoenswerknemer;
  • de dagen ten laste van een buitenlands stelstel;
  • de gewerkte arbeidsdagen na de ingangsdatum van uw pensioen in het kader van de toegelaten arbeid. 

Hoeveel bedraagt mijn pensioenbonus per dag?

Het bedrag hangt af van de periode waarin je je pensioenbonus opgebouwd hebt. Dit is een vast bedrag, zelfs bij de toekenning van een gezinspensioen.

 • Voor de loopbaanjaren vanaf 01/01/2014

Het bonusbedrag per dag loopt geleidelijk op in functie van het aantal maanden waarin je deze pensioenbonus opgebouwd hebt in de referentieperiode tot de dag waarop je met pensioen gaat. Om deze referentieperiode te bepalen, wordt ook rekening gehouden met de perioden waarin je een pensioenbonus opbouwde tussen 01/01/2006 en 31/12/2013.

 • Voor de loopbaanjaren tussen 01/01/2006 en 31/12/2013

Voor deze jaren geldt een vast bedrag per bonusdag, dat momenteel 2,4868 euro bedraagt (index 147,31).

Berekening van de pensioenbonus voor ambtenaren

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recht te hebben op een pensioenbonus?

Je blijft het recht op een pensioenbonus behouden als je vóór 1 december 2014:

Je krijgt geen pensioenbonus als je pensioen berekend wordt aan een loopbaanbreuk die voordeliger is dan 1/48 (omdat je hierdoor het maximumpensioen al na een veel kortere loopbaan bereikt).

Om de pensioenbonus toch te krijgen, kan je je diensten en perioden met een voordeligere loopbaanbreuk dan 1/48 laten vallen voor de berekening van je pensioen.

Wanneer start en eindigt de opbouw van de pensioenbonus?

De opbouw van je pensioenbonus start 1 jaar na de datum waarop je aan de algemene voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te gaan.

De opbouw van een pensioenbonus kan nooit vóór de leeftijd van 61 jaar beginnen, ook niet als je van voordelige leeftijdsvoorwaarden geniet.

De opbouw van de pensioenbonus eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de werkelijke ingangsdatum van je pensioen. De periode waarin je de pensioenbonus opbouwt, heet de referteperiode.

Welke dagen geven recht op een bonus?

 • De werkelijk gepresteerde dagen vanaf 1 januari 2014.
 • De perioden van verloven en afwezigheden met behoud van bezoldiging aan 100 %.

Voor de berekening van de pensioenbonus tellen we 22 werkdagen voor een volledige maand van werkelijk gepresteerde diensten.

Welke dagen geven geen recht op een bonus?

 • Je volledige of halve afwezigheidsdagen die niet bezoldigd zijn (bv. het verlof om dringende familiale redenen) geven geen recht op de pensioenbonus. Die dagen trekken we in de betrokken maand af van de 22 werkdagen. Dit geldt ook wanneer je onbezoldigde afwezigheid volgens je personeelsstatuut gelijkgesteld is met dienstactiviteit.
 • In geval van onvolledige prestaties wordt een vermindering toegepast naar rata van de verminderde prestaties.
 • De perioden van disponibiliteit.

Hoeveel bedraagt mijn pensioenbonus per dag?

 • De pensioenbonus is een forfaitair bedrag dat toegekend wordt per gewerkte dag.

Dit is een artikel uit S-Plus Mag oktober 2021.