Bijverdienen na je pensioen

Kan je met je pensioen moeilijk rond komen? Of wil je graag nog bijklussen? Ook als gepensioneerde, of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, kan je iets bijverdienen. De ‘toegelaten arbeid’ zal in principe niet voor extra pensioenrechten zorgen. Maar wat mag je bijverdienen en welke voorwaarden gelden er?

Wanneer kan je onbeperkt bijverdienen tijdens je pensioen?

 • Vanaf je 65 jaar indien je een eigen rustpensioen ontvangt
 • Als je jonger bent dan 65 jaar maar minstens 45 jaar gewerkt hebt bij ingang van je pensioen
 • Als je een overgangsuitkering ontvangt (indien je niet voldoet aan de voorwaarden van een overlevingspensioen)

In alle andere situaties zijn er inkomensgrenzen voorzien die je moet naleven. Als je deze grenzen overschrijdt, kan je een boete krijgen in de vorm van pensioenvermindering of pensioenschorsing het jaar nadien.

Als gepensioneerde heb je enkel een ‘meldingsplicht’ ten opzichte van de FPD (Federale Pensioendienst). Je moet je beroepsactiviteit enkel aangeven als je je eerste
pensioen nog moet ontvangen. Dit zal ook gevraagd worden in het bundeltje dat je zal ontvangen bij de aanvraag van je pensioen.

Inkomensgrenzen

De grensbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast. Voor een actueel overzicht verwijzen we je naar de website van de Federale Pensioendienst. Maar van wat hangt nu juist het bedrag af dat je mag bijverdienen?

 • Je leeftijd of die van je huwelijkspartner die bijverdient als je een gezinspensioen hebt
 • Het aantal loopbaanjaren vóór je pensioen
 • In welk stelsel dat je een pensioen ontvangt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar)
 • De reden van je pensionering (enkel voor ambtenaren)
 • Welk soort pensioen (rust- of overlevingspensioen)
 • Kinderen ten laste
 • De ingangsdatum van je pensioen
 • Welk beroep je zal doen in toegelaten arbeid
 • Het kalenderjaar waarin je bijverdiende

Schematische voorstelling van de algemene regeltjes en de bedragen(bron: Federale Pensioendienst):

Enkele belangrijke kanttekeningen bij deze tabel:

 • Indien je een ambtenarenpensioen hebt dat samengesteld is uit een rustpensioen en een supplement gewaarborgd minimum, dan mag je slechts maximum € 1100,59 bruto per jaar bijverdienen. Verdien je meer bij, dan kan je het supplement kwijtraken.
 • De hierboven beschreven bedragen zijn bij het bijverdienen als werknemer of ambtenaar altijd BRUTO, als zelfstandige NETTO.
 • Als jij of je huwelijkspartner kinderbijslag ontvangt voor een kind ten laste dan mag slechts één huwelijkspartner de verhoogde grenzen met de kinderlast toepassen zoals aangegeven in de tabel.  Indien de kinderbijslag wegvalt, dan zijn het opnieuw de bedragen zonder kinderen ten laste die dienen toegepast te worden.
 • De datum van ingang van je pensioen is van belang om een correct bedrag te kunnen berekenen van je toegelaten arbeid.  De bedragen in de tabel zijn bedragen voor personen die vanaf 1/01 van een bepaald jaar in pensioen gaan. Om het correct bedrag te kunnen berekenen zal er gekeken worden naar de juiste maand van ingang van je pensioen en zo in verrekening gebracht worden met het bedrag in bovenstaande tabel.  
  • Voorbeeld:  iemand zijn pensioen is in gegaan op 1/05/2022. Hij was jonger dan 65 jaar en had geen 45 loopbaanjaren. Hij verdient bij als werknemer, zonder kinderen te laste.  Zijn berekening is als volgt: € 8634: 12 maanden x het aantal maanden dat vallen na zijn ingangsdatum van zijn pensioen: 8634 : 12 x 8 maanden = € 5756 bruto voor het jaar waarin hij op pensioen is gegaan, dus voor 2022. Vanaf 1/01/2023 mag hij opnieuw het jaarbedrag van € 8634 bruto bijverdienen (waarschijnlijk zal dit iets hoger zijn gezien de aanpassing vanaf 1/01).
  • Ga je op pensioen op 1 december 2022, dan mag je slechts 8634 : 12 x 1 maand = € 719.50 bruto bijverdienen.

Welke inkomsten tellen mee?

De Pensioendienst houdt rekening met elke activiteit die een inkomen of een vergoeding oplevert in België, het buitenland of in dienst van een internationale instelling. Indien je een gezinspensioen hebt, wordt er ook gekeken naar de inkomsten uit de activiteit van je huwelijkspartner. 

Flexi-job

Wil je niet meer voltijds aan het werk, dan kan je als gepensioneerde ook voor een flexi-job kiezen. Je moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • Je bent 65 jaar of ouder op het moment dat je de flexi-job gaat doen,
 • Of je hebt in het 3de kwartaal voorafgaand aan de flexi-job minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling uitgeoefend bij één of meerdere andere werkgevers,
 • Of je staat in het 2de kwartaal voorafgaand aan de flexi-job reeds vermeld in het pensioenkadaster (alleen vanaf de leeftijd van 50 jaar).

Ook volgende voorwaarden gelden tijdens het kwartaal van het uitoefenen van een flexi-job:

 • Je bent niet tewerkgesteld bij dezelfde werkgever met een ander contract van minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling,
 • Je mag je niet in een opzegperiode bevinden bij diezelfde werkgever,
 • De werkgever moet al je flexijobs registreren en bijhouden.

Andere vormen van bijverdienen

 • Bijklussen
 • Onthaalouder
 • Vrij beroep, ambt, mandaat
 • Scheppen van wetenschappelijk werk
 • Politieke en andere mandaten

Heel wat regels waardoor het soms moeilijk wordt om te weten of het nu wel of niet mag als gepensioneerde. Bij twijfels neem je best contact op met de RSZ op het nummer 02 509 59 59, op basis van je rijksregisternummer kunnen zij nakijken of je aan de voorwaarden voldoet.

Dit is een artikel uit S-Plus Mag januari-februari-maart 2023. Voor actuele informatie verwijzen we je naar de website van de Federale Pensioendienst.