Wachten op de postbode

‘Gepensioneerden durven niet meer buiten komen!’, ‘Postbodes gijzelen gepensioneerden’ … de media stond er bol van. Verontrusting en verontwaardiging, niet alleen in het volkscafé maar tot op de banken van het federaal parlement.

Waar gaat het over?

Ben je minstens 65 jaar, heb je een zeer laag pensioen en verder geen of slechts beperkte andere bestaansmiddelen (bv. spaargeld, beleggingen, eigendom …), dan kan je pensioen aangevuld worden met een financiële bijpassing: de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

De IGO wordt samen met je pensioen uitbetaald, maar is geen pensioen. Het verschil: voor je pensioen betaal je sociale bijdragen terwijl je voor de IGO niet moet betalen.

De IGO wordt toegekend als je zelf te weinig middelen hebt om in ons dure landje te (over)leven, en niet om in een goedkoper land een financieel gemakkelijker leven te leiden. Je moet dus in België wonen en verblijven. Jaarlijks mag je maximum 29 dagen naar het buitenland als je dit vooraf meldt aan de pensioenkas.

Heb je enkel een pensioen en dus geen IGO, dan mag je gerust in het buitenland gaan wonen om daar van je pensioentje te genieten.
Is je pensioen laag en wordt dit aangevuld met een IGO, dan mag je dit ook maar moet je wel afstand doen van je IGO.

Spijtig genoeg zijn er IGO-ontvangers die veel langer in het buitenland verblijven dan toegestaan en dit niet melden.
Van bij de invoering van de IGO in 2001 werd er voorzien in een controle of de IGO-gerechtigde effectief in België woont en verblijft.

Uitvoering van de controle

Lange tijd werd deze controle per briefwisseling uitgevoerd. De pensioenkas verstuurde een verblijfsbewijs naar de IGO-gerechtigde, die 3 weken de tijd had om dit document ingevuld en ondertekend terug te zenden.

De praktijk wees uit dat deze controle nog teveel misbruik toeliet.
Daarom werd een aantal jaar geleden deze administratieve controle vervangen door een verplichte aanmelding op het gemeentebestuur. Iedere IGO-gerechtigde, jonger dan 80 jaar, die een verblijfsbewijs ontving moest zich binnen 3 weken persoonlijk aanmelden op het gemeentebestuur.
Deze werkwijze lokte heel wat kritiek uit omdat er geen rekening werd gehouden met eventuele verplaatsingsmoeilijkheden van de betrokkenen.

Vorig jaar werd een nieuwe werkwijze ingevoerd, waarbij de IGO-ontvanger zich in principe niet moet verplaatsen. Het bewijs van verblijf in België wordt door de postbode persoonlijk afgegeven aan de IGO-gerechtigde.
Hiervoor belt de postbode aan op je officiële verblijfplaats. Heb je de postbode gemist? Geen probleem. De volgende week probeert de postbode opnieuw, op een andere dag. Indien nodig volgt er een week later nog een derde poging. Pas na een mislukte 3e poging ontvang je een bericht dat je je binnen de 5 dagen moet aanmelden op je gemeentebestuur.

Deze werkwijze is een verbetering omdat slechts een klein aantal IGO-ontvangers zich naar het gemeentebestuur moet begeven. Anderzijds is de termijn verlengt van 21 dagen naar maximum 26 dagen.

Ben je voor een langere periode opgenomen in een ziekenhuis, wil je samen met je kinderen en kleinkinderen langer dan 3 weken de vakantie doorbrengen aan de kust of elders in België, dan is dit geen enkel probleem. Je moet wel de pensioenkas op de hoogte brengen om te voorkomen dat de postbode op je thuisadres komt aanbellen terwijl je ergens anders verblijft.

Onze opmerkingen

Het is normaal dat wordt nagegaan of de ontvangers van gemeenschapsgeld voldoen en zich houden aan de voorwaarden.

Zowel de minister van pensioenen als de pensioenkas zijn zich ervan bewust dat de controle via postbode geen ideale werkwijze is. De intentie is goed, maar de uitvoering kan beter.
In februari had de minister een gesprek met afgevaardigden van organisaties die opmerkingen hebben op de huidige gang van zaken.
Ook de pensioenkas ging na hoe de werkwijze kan verbeteren. We wachten het resultaat hiervan af.

Vanuit S-Plus vragen we:

  • een duidelijkere communicatie naar de gepensioneerden in het algemeen, en de IGO-gerechtigden in het bijzonder,
  • maatregelen zodat de postbode de nodige tijd krijgt om de uitvoering van zijn opdracht goed en met het nodige geduld uit te voeren,
  • een vrijstelling van deze controle voor 80-plussers,
  • dat bij onterechte schorsing van de IGO, de heropstart van de betalingen en de betaling van eventueel ten onrechte ingehouden bedragen voorrang krijgen.

Controle enkel voor gepensioneerden met IGO

De controle of je wel dan niet in België verblijft, gebeurt enkel indien je een IGO-bijpassing ontvangt.  Ontvang je alleen een pensioen, en geen IGO, dan wordt er geen controle uitgevoerd of je al dan niet in België verblijft.

Is je pensioen hoger dan volgende bedragen, dan heb je zeker geen IGO en krijg je dus geen controle:

Gezinssituatie

Geen controle indien het maandelijks bruto pensioen hoger is dan:

Je bent alleenstaande

€ 1.257,54

Je woont feitelijk samen met je partner

€ 838,36

Je woont wettelijk samen met je partner of je bent gehuwd en je (huwelijks)partner heeft andere inkomsten dan een pensioen

€ 838,56

Je woont wettelijk samen of je bent gehuwd en je (huwelijks)partner heeft ook een pensioen

€ 1.676,71  (som van jouw pensioen en van je (huwelijks)partner)

Heb je vragen over jouw IGO of pensioen? Ondervind je problemen met de betaling van je IGO?  Neem dan contact op met de pensioendienst van je ziekenfonds.