Pensioen en vakantiegeld

Met de vakantie voor de deur wordt het vakantiegeld uitbetaald. Velen hebben hier vragen over. Hoeveel krijg ik? Wanneer wordt het uitbetaald? We gingen na wat de wet hierover zegt.


De regels en bedragen rond het vakantiegeld verschillen naargelang het stelsel waarin je gewerkt hebt.

Vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers

Heb ik recht op vakantiegeld als gepensioneerd werknemer?

In het 1e jaar dat je je werknemerspensioen ontvangt, krijg je geen vakantiegeld.

Uitzondering: ontving je tijdens het hele kalenderjaar dat voorafging aan je pensioen enkel een sociale uitkering voor ziekte, invaliditeit, werkloosheid of SWT (= het vroegere brugpensioen), dan heb je wel recht op vakantiegeld in het 1e jaar van je pensioen op voorwaarde dat:

 • je geen enkele dag gewerkt hebt in dat jaar;
 • je geen statuut loopbaanonderbreking, tijdskrediet, mindervaliditeit of zorgkrediet gehad hebt in dat jaar;
 • je sociale uitkering voortvloeide uit een activiteit als werknemer.

Vanaf het 2e jaar van je pensioen krijg je vakantiegeld. Als je een overgangsuitkering ontvangt, heb je geen recht op vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld ontvang ik als gepensioneerde werknemer?

 • 1 121,21 euro (aan index 147,31) als je een gezinspensioen ontvangt;
 • 896,97 euro (aan index 147,31) als je een pensioen als alleenstaande of een overlevingspensioen krijgt.

Er zijn 2 beperkingen op het vakantiegeld:

 1. In het 2e jaar van je pensioen staat het bedrag van je vakantiegeld in verhouding tot het aantal maanden dat je pensioen ontving in het 1e jaar.
  Het ingangsjaar van je werknemerspensioen bepaalt of je een gedeeltelijk of volledig vakantiegeld krijgt.
 2. Je vakantiegeld mag niet meer bedragen dan je pensioen in mei. Is dat wel zo, dan zal de Pensioendienst je vakantiegeld beperken tot het brutobedrag van je pensioen.

Ben je feitelijk gescheiden of van tafel en bed gescheiden en ontvang je een deel van het rustpensioen? Dan krijgen je (ex-)huwelijkspartner en jijzelf elk een deel van het vakantiegeld. De verhouding daarvan is dezelfde als die van het pensioen dat je ontvangt.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld als gepensioneerde werknemer?

Als je recht hebt op vakantiegeld, ontvang je dit samen met je pensioen in mei.

Naast het vakantiegeld bestaat er voor gepensioneerde ambtenaren ook een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld (als je een supplement 'gewaarborgd minimum' ontvangt).

Vakantiegeld voor gepensioneerde ambtenaren

Je hebt recht op het vakantiegeld als je, op 1 mei van het kalenderjaar, voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je bent minstens 60 jaar;
 • Je rustpensioen als ambtenaar en eventuele andere pensioenen en gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of buitenland bedragen samen maximaal 2 350,35 euro bruto voor de maand mei;
 • Je pensioen werd niet verminderd omdat je te veel bijverdiende of omdat je een vervangingsinkomen had.

Ontvang je een overlevingspensioen? Dan heb je recht op gewoon vakantiegeld als je op 1 mei van het lopende jaar voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent minstens 45 jaar, behalve wanneer je een blijvende ongeschiktheid van 66 % aantoont of je een kind ten laste hebt dat recht geeft op kinderbijslag;
 • Je bent niet hertrouwd;
 • Je overlevingspensioen als ambtenaar en eventuele andere pensioenen en gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of buitenland bedragen samen maximaal 1 880,28 euro bruto voor de maand mei;
 • Je pensioen werd niet verminderd omdat je te veel bijverdiende of omdat je een vervangingsinkomen had.

Als je een overgangsuitkering ontvangt, heb je geen recht op vakantiegeld.

Aanvullende toeslag bij het vakantiegeld voor gepensioneerde ambtenaren

Je hebt recht op een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld als je op 1 mei:

Je ontvangt een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld bovenop uw overlevingspensioen als:

Wie heeft geen recht op aanvullend vakantiegeld?

 • Personen die een basis gewaarborgd minimum ontvangen;
 • Wezen;
 • Uit de echt gescheiden echtgenoten.
 • Personen die een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ontvangen en van wie de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar hoger ligt dan 34 009,16 euro (index 1,7410).

Hoeveel bedragen het vakantiegeld en de aanvullende toeslag voor gepensioneerde ambtenaren?
De som van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag wordt beperkt tot het totale bedrag van alle ambtenarenpensioenen die je in de loop van de maand mei ontvangt. De beperking wordt eerst toegepast op de aanvullende toeslag.

Heb ik recht op vakantiegeld als ik zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvang?

Om te kijken of je recht hebt op vakantiegeld, bestaan er geen specifieke regels als je zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvangt.
Bekijk dus of je voldoet aan de voorwaarden als gepensioneerde:

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld als ik zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvang?

De som van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag op het ambtenarenpensioen wordt beperkt tot het totale bedrag van alle ambtenarenpensioenen die je in de loop van de maand mei ontvangt. De beperking wordt eerst toegepast op de aanvullende toeslag.

De bedragen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag op het ambtenarenpensioen worden respectievelijk verminderd met de bedragen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag die sommige gepensioneerden ook ontvangen voor een ander pensioen. Bij een gehuwde gepensioneerde wordt ook het bedrag van de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld die zijn echtgenoot eventueel ontvangt, afgetrokken.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald als ik zowel een werknemers- als een ambtenarenpensioen ontvang?

Je vakantiegeld en de eventuele toeslag worden jaarlijks samen met uw pensioen van de maand mei uitbetaald.

Vakantiegeld voor gepensioneerde zelfstandigen

Gepensioneerde zelfstandigen hebben geen recht op vakantiegeld. Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, kunnen zij recht hebben op een:

Opgelet, alle bedragen hierboven vermeld zijn brutobedragen.

 

Dit is een artikel uit S-Plus Mag juli 2021. Lees hier nog meer artikels.