Met de beste wensen van onze minister van pensioenen

Een nieuw jaar is begonnen. De nieuwjaarsbrieven met wensen en voornemens voor het nieuwe jaar zijn voorgelezen. Ook de minister van Pensioenen las bij het begin van het nieuwe (politieke) jaar zijn ‘nieuwjaarsbrief’ voor. We weten hierdoor wat hij de gepensioneerden toewenst en welke zaken hij nog wil realiseren tijdens de komende periode. Wat brengt 2018 en de verdere toekomst?

 

Versterken band werk - pensioen

Om dit te bereiken wordt de ‘volledige loopbaan’ doorbroken voor diegenen die na een loopbaan van 45 volledige jaren nog niet op pensioen gaan, maar verder blijven werken. Je zal een pensioen kunnen ontvangen voor meer dan 45 jaar, indien je de laatste jaren effectief werkte. 

Heb je het ongeluk om werkloos of met brugpensioen (SWT) te zijn, dan wordt er na 45 jaar loopbaan geen rekening meer gehouden met deze periode. Ze wordt als niet bestaande beschouwd.
Heb je perioden van werkloosheid en/of SWT vooraleer je een loopbaan van 45 jaar bewijst, dan zullen deze perioden ook minder pensioen opleveren.

Ben je nog aan het werk, dan verhoogt het maximale loon waarop je pensioen kan worden berekend van dit jaar met 1,7 %. Een goede maatregel voor werknemers die een hoger loon verdienen, het levert hen iets meer pensioen op. Voor zij die dit hoge loon niet hebben, is er geen verhoging voorzien.

Voor zware beroepen wordt er verder gewerkt aan een regeling om iets vroeger met pensioen te kunnen gaan (maar niet vóór de 60ste verjaardag) of iets meer pensioen te krijgen.

Er zijn ook plannen om het minimumpensioen te hervormen. Om een minimumpensioen te krijgen zou er enkel rekening worden gehouden met effectief gewerkte dagen. Nu komen hiervoor onder meer ook legerdienst, ziekteperioden, werkloosheid, SWT … in aanmerking.

Tot slot wil men eindelijk ook rekening houden met alle gewerkte perioden, ongeacht het stelsel waarin deze werden gepresteerd.

Meer op elkaar afstemmen van de verschillende pensioenstelsels

Hoe studiejaren in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioenbedrag, was tot vóór dit jaar in elk pensioenstelsel anders. Vanaf nu is er een nieuwe regeling die meer gelijklopend is.

In de sector van de vastbenoemde ambtenaren wordt de afschaffing van een pensioen wegens ziekte of lichamelijke ongeschiktheid in het vooruitzicht gesteld. Dit systeem wil men vervangen door een systeem van invaliditeitsuitkering zoals dat bestaat voor werknemers. Vooral voor ambtenaren met een beperkte loopbaan kan dit een verbetering van de financiële situatie betekenen.

De speciale pensioenstelsels voor beroepsmilitairen en voor het rijdend personeel van de NMBS worden, na een overgangsperiode, opgenomen in het gewone pensioenstelsel van de ambtenaren.

Vastbenoemde ambtenaren moeten nu een minimale loopbaan van 5 jaar bewijzen, om recht te hebben op het pensioen als ambtenaar. Vanaf december van dit jaar zou deze regeling verdwijnen. Ambtenaren met een kleinere loopbaan in openbare dienst zullen hiervoor dan ook een pensioen als ambtenaar ontvangen in plaats van een pensioen als werknemer.

(Financiële) houdbaarheid van de pensioenen

Om ons pensioensysteem (financieel) leefbaar te houden werkt de minister verder aan een regeling van gemengde pensioenen voor ambtenaren. In het huidige systeem worden loopbaanjaren als contractuele ambtenaar (= periode vóór de vaste benoeming) mee in aanmerking genomen voor het pensioen als statutaire ambtenaar (= periode vanaf de vaste benoeming). In het nieuwe systeem levert de periode vóór de vaste benoeming nog slechts een pensioen als werknemer op.
Ambtenaren die een vaste benoeming kregen vóór 1 december 2017 behouden de oude regeling. Dit geldt ook voor tijdelijke statutaire personeelsleden van het onderwijs, voor zover deze tijdelijke benoeming wordt gevolgd door een vaste benoeming.

Er wordt verder gewerkt aan de mogelijkheid om deeltijds met pensioen te gaan. Hierdoor kan iedereen die werkt, vanaf de vroegst mogelijke pensioenleeftijd, verkiezen om deeltijds met pensioen te gaan en deeltijds te blijven werken. Zo bouwt men nog verder pensioenrechten op, wat niet het geval is bij een voltijds pensioen met uitvoering van een toegelaten arbeid.

Tot slot gaat de minister verder met de voorbereidingen tot de invoering van een pensioensysteem op basis van punten. De invoering hiervan is voorzien in 2025.

Garanderen van de koopkracht

Dit jaar is er een verhoging van het vakantiegeld van de gepensioneerde werknemers met 2,25 %.

Vanaf volgend jaar zou er begonnen worden met een vermindering van de inhouding voor de solidariteitsbijdrage. Na verloop van tijd moet deze inhouding verminderd zijn met 25 %.

Versterken aanvullende pensioenen

Net zoals de zelfstandige bedrijfsleiders kunnen andere zelfstandigen vanaf dit jaar, naast het vrij aanvullend pensioen, nog een aanvullend pensioen opbouwen.

Voor de contractuele ambtenaren worden de werkgevers aangemoedigd om een aanvullend pensioen te voorzien, zodat het financiële verlies door de invoering van een gemengd pensioen (zie hoger) gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

Tot slot zullen werknemers die geen aanvullend pensioen opbouwen of van mening zijn dat hun aanvullend pensioen onvoldoende is, binnen bepaalde grenzen inhoudingen op hun loon kunnen laten doorvoeren om een vrij aanvullend pensioen op te bouwen.

Besluit

‘Echte’ nieuwjaarsbrieven bevatten jaarlijks dezelfde wensen en voornemens. Naarmate de voorlezer ouder wordt, wordt de brief wat langer en de woorden volwassener. De nota van de minister van Pensioenen bevat ook dezelfde wensen en voornemens als deze van vorige jaren. Ook zijn nota wordt met de jaren langer en de projecten krijgen meer en meer ‘body’.

Een aantal van de voorgestelde maatregelen zijn pas in uitvoering gegaan, andere zitten nog in een voorbereidende fase. Maar, het is nu al duidelijk dat sommige voorstellen leiden tot een verbetering. Andere maatregelen zijn een openlijke of minstens verdoken besparing op kap van de gepensioneerden.

Zodra er meer duidelijkheid is, geven we de nodige aandacht aan een aantal van deze voorstellen.

Alvast een gelukkig, gezond en fantastisch 2018!
 

Felix Van Cakenberghe
januari 2018