Inhoudingen op het pensioen

De meeste gepensioneerden ontvangen niet het bedrag van hun bruto pensioen. Net zoals bij je vroegere loon worden er op je pensioen verschillende inhoudingen doorgevoerd die tot gevolg hebben dat je een lager pensioen ontvangt dan het brutobedrag.

Het brutobedrag

De pensioenkassen berekenen je pensioen op basis van alle factoren die hiervoor in aanmerking komen. Het resultaat van deze berekening is je bruto jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt vermeld in de officiële pensioenbeslissing die je ontvangt.

De vaststelling van de inhoudingen op dit pensioen, gebeurt steeds op basis van het bruto maandbedrag.

ZIV-inhouding

Op je vroegere loon werden RSZ-inhoudingen doorgevoerd. Dit was je bijdrage voor je arbeidsongevallenverzekering, werkloosheid, pensioen, kinderbijslag, en ziekteverzekering. Als gepensioneerde betaal je enkel nog voor de ziekteverzekering.

De ZIV-inhouding bedraagt maximaal 3,55 %. Deze inhouding wordt doorgevoerd indien je bruto maandelijks pensioen hoger is dan een wettelijk vastgelegd grensbedrag. Het grensbedrag voor een gezinspensioen is hoger dan wanneer je een pensioen als alleenstaande hebt.

Ontving je een aanvullend pensioen of groepsverzekering en werd dit in één keer uitbetaald, dan wordt dit ontvangen kapitaal omgezet naar een fictief maandbedrag. Met andere woorden: er wordt omgerekend hoeveel je zou ontvangen, mocht dit maandelijks worden uitbetaald.
Dit fictief maandbedrag wordt bij je bruto pensioenbedrag geteld om na te gaan of je het grensbedrag overschrijdt of niet. Is er een overschrijding, dan wordt de ZIV-inhouding doorgevoerd op het bruto pensioenbedrag, en niet op het fictief maandbedrag!

De solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage is een inhouding die gebeurt bij hogere pensioenen. De opbrengst ervan blijft binnen de pensioensector en wordt gebruikt om het pensioenstelsel betaalbaar te houden.

Deze inhouding bedraagt maximaal 2 % en wordt eveneens doorgevoerd op het bruto maandbedrag. Net zoals bij de ZIV-inhouding gebeurt deze inhouding enkel indien het pensioen hoger is dan een vastgesteld grensbedrag, en wordt er rekening gehouden met een eventueel kapitaal uit een aanvullend pensioen.

Begrafenisvergoeding

Enkel als je een pensioen ontvangt als gewezen vastbenoemd ambtenaar, wordt er van je bruto pensioen ook nog een bedrag ingehouden voor een begrafenisvergoeding. Deze inhouding bedraagt 0,5 % van het bruto ambtenarenpensioen. 
Heb je een gemengd pensioen (ambtenaar + werknemer en/of zelfstandige), dan wordt de begrafenisvergoeding alleen ingehouden op het ambtenarenpensioen. 

Deze inhouding is niet verschuldigd als je een overlevingspensioen van een gewezen ambtenaar ontvangt.

Sociaal solidariteitsfonds

Ontvang je een pensioen van de spoorwegen, dan wordt je bruto pensioen verder nog met maximaal 0,75 % verminderd als lidgeld voor het ‘ziekenfonds’ van de spoorwegen.

Tijdschrift het Spoor

Een bijdrage van € 0,30 of € 0,50 wordt afgehouden van het pensioen van de gewezen spoorwegmedewerkers als bijdrage voor het tijdschrift ‘Het Spoor’.

Belastbaar pensioenbedrag

Wanneer alle vorige inhoudingen zijn doorgevoerd, ken je je belastbaar pensioenbedrag.

Dit belastbaar pensioenbedrag wordt gebruikt om je belastingen te berekenen. Je belastingen worden dus niet op je bruto pensioenbedrag berekend, maar op het bedrag dat overblijft na de inhoudingen.

Bedrijfsvoorheffing

Bedraagt je belastbaar pensioen minstens € 1.320 per maand als alleenstaande, of € 1.965 per maand voor een gezinspensioen, dan worden er aan de bron ook al belastingen ingehouden: de bedrijfsvoorheffing.
Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar pensioen. Hoe hoger je pensioen, hoe hoger de inhouding.

De belastingreglementering kent wel een aantal verminderingen. Zo wordt er minder bedrijfsvoorheffing ingehouden wanneer je een blijvende invaliditeit hebt, wanneer je nog kinderen ten laste hebt …

Vakbondsbijdrage

Als gepensioneerde kan je ervoor kiezen aangesloten te blijven bij een vakbond. Ontvang je een pensioen van de spoorwegen, dan wordt je vakbondsbijdrage afgetrokken van het belastbaar pensioenbedrag.

Netto pensioenbedrag

Je netto pensioen is het bedrag dat overblijft na alle inhoudingen. Het is dit bedrag dat maandelijks aan jou wordt uitbetaald.

  BRUTO pensioenbedrag
- ZIV-inhouding
- solidariteitsbijdrage
- begrafenisvergoeding (rustpensioen ambtenaar)
- sociaal solidariteitsfonds (pensioen spoorwegen)
- abonnement Het Spoor (pensioen spoorwegen)
= BELASTBAAR pensioenbedrag
- bedrijfsvoorheffing
- vakbondsbijdrage (pensioen spoorwegen indien gewenst)
= NETTO pensioenbedrag

 

Twijfel je of de inhoudingen op je pensioen correct gebeuren? Neem gerust contact op met de medewerkers van de pensioenservice van je ziekenfonds. Zij helpen je graag verder.

Geschreven door Felix Van Cakenberghe