Iets meer pensioen ... voor sommigen

Onze huidige regering heeft al heel wat maatregelen doorgevoerd (en ze heeft er nog een aantal in de ‘pijplijn’ zitten) waardoor het pensioenbedrag van de toekomstig gepensioneerde lager zal zijn dan wanneer deze maatregelen niet worden uitgevoerd. Gelukkig zijn er ook een aantal initiatieven om het pensioen een beetje te verhogen, … voor sommigen althans. Een kort overzicht.
 

Laagste pensioenen

Vanaf september 2017 ontvangen de laagste pensioenen een opslag van 1 %.
Let op: heb je een ‘klein pensioenbedrag’, dan wil dat nog niet zeggen dat je een ‘laag pensioen’ hebt. Met een ‘laag pensioen’ worden de gepensioneerden aangeduid die recht hebben op een minimumpensioen. Je moet dan een pensioen ontvangen dat berekend is op een loopbaan van minstens 30 kalenderjaren. Werd je pensioen berekend op minder dan 30 jaar loopbaan (werkloosheid, ziekte en invaliditeit tellen hiervoor mee), dan heb je geen recht op deze verhoging.

Deze verhoging is enkel van toepassing voor de pensioenen in de werknemersregeling en in deze van de zelfstandigen.

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

Gepensioneerden met een klein pensioenbedrag, hebben mogelijk recht op een financiële bijpassing: de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).
Ontvang je een IGO, dan werd het bedrag hiervan met bijna 1 % verhoogd vanaf september.

Oudste pensioenen

Is je pensioen ten vroegste ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december 2004, dan heb je vanaf september ook 1 % meer pensioen.
Je kreeg een verhoging van 2 % als je pensioen in 2012 is ingegaan.
Vanaf januari 2018 is er ook een verhoging van 2 % voorzien, maar dan moet je pensioen in 2013 zijn ingegaan.

Deze verhogingen zijn niet van toepassing indien je een onvoorwaardelijk pensioen als zelfstandige ontvangt, evenmin op je pensioen als vast benoemde ambtenaar.
De verhoging wordt enkel toegekend op je pensioenbedrag en niet op de andere bedragen die eventueel samen met je pensioen worden uitbetaald (bijvoorbeeld ouderdomsrente, weduwerente, IGO, pensioenbonus, …).

Beperkt overlevingspensioen

Ben je nog geen 65 jaar en ontvang je een overlevingspensioen, dan kan je dat in bepaalde situaties gedurende maximum 12 maanden combineren met een vervangingsinkomen (bijvoorbeeld invaliditeitsuitkering, werkloosheidsvergoeding, SWT (= brugpensioen), …). Is dit het geval, dan wordt het bedrag van je overlevingspensioen beperkt.

Ook voor jou is er vanaf afgelopen september dan iets bijgekomen bij je beperkt overlevingspensioen.

Toekomstige gepensioneerden

De regering heeft niet alleen gedacht aan de huidige gepensioneerden, maar ook sommige toekomstige gepensioneerden zullen een klein beetje meer pensioen ontvangen.

Ben je werknemer (arbeider, bediende, of niet-vastbenoemde ambtenaar) dan wordt je pensioen jaar per jaar berekend op basis van het loon dat je in dat kalenderjaar verdiende. Maar, heb je het geluk een goed loon te ontvangen, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat je een hoog pensioen krijgt. De pensioenreglementering houdt namelijk rekening met een loonplafond. Verdiende je meer dan dit plafond, dan wordt er geen pensioenbedrag toegekend op je loon dat dit loonplafond overstijgt.

Dat loonplafond wordt jaarlijks aangepast, rekening houdend met verschillende factoren. Voor de loopbaanjaren vanaf 2018 wordt het loonplanfond met 1,7 % extra verhoogd.
In sommige gevallen wordt de pensioenberekening niet gemaakt op basis van het werkelijk verdiende loon, maar op basis van het geldende minimumloon. Al naargelang de situatie heeft dat een beperking of een verhoging van het pensioenbedrag tot gevolg.

Vanaf januari 2018 wordt ook in deze regeling een verhoging van 1,7 % ingevoerd, zodat de vermindering iets kleiner zal zijn of de verhoging iets groter.

Andere maatregelen

Naast de genoemde maatregelen heeft de minister van pensioenen, de heer Bacquelaine, nog aanpassingen aangekondigd die een invloed zullen hebben op het pensioenbedrag van de toekomstig gepensioneerden. Deze maatregelen hebben betrekking op de eenheid van loopbaan, op de pensioenberekening van de niet-vastbenoemde ambtenaren (= de contractuelen), de pensioenberekening voor werkloosheidsperioden of perioden van SWT (brugpensioen), … 

Op deze maatregelen komen we in een later nummer zeker terug

Ben je van mening dat je recht had op een genoemde verhoging, maar denk je dat je die niet hebt gekregen? Wil je meer informatie over bepaalde maatregelen? Heb je vragen over je pensioen in het algemeen? Neem gerust contact op met de pensioenservice van je ziekenfonds.

 

Felix Van Cakenberghe
Oktober 2017