Corona: minister van pensioenen Bacquelaine neemt maatregelen.

door S-Plus

In het kader van de strijd tegen het virus COVID-19 zal de Minister van Pensioenen binnenkort aan de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voorleggen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de begunstigden van een rust- of overlevingspensioen (die jonger zijn dan 65 jaar of minder dan 45 loopbaanjaren tellen) die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen het coronavirus (verpleegsters, dokters, gezondheidsdeskundigen,…). De beroepsinkomsten verworven in het kader van deze activiteit mogen niet leiden tot een vermindering van het pensioen, zelfs al worden de grenzen van het voor gepensioneerden toegelaten beroepsinkomen overschreden.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft alle begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die gewoonlijk hun pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit. Indien zij tijdelijk werkloos worden, zullen zij hun pensioen kunnen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen gedurende de gehele duur van de pandemie.

Tijdelijke werkloosheid en Pensioenen

De tijdelijke werkloosheid in kader van de Coronamaatregelen komen voor het pensioen in aanmerking als gewerkte periode.
Dit betekent dat:

  • deze periode in aanmerking wordt genomen voor het vervroegd pensioen
  • en in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioenbedrag.

Het pensioen wordt voor deze periode berekend op basis van het normaal fictief loon.

De periode van tijdelijke werkloosheid zal ook na de 14.040 VTE-dag in aanmerking komen (dit in tegenstelling tot de gewone werkloosheid).